Monday, September 20, 2010

Birthday celebration at Zhou Kitchen Anchorpoint

Birthday Celebration treat for JW at Zhou Kitchen Anchorpoint.