Wednesday, December 22, 2010

Jia Xiang Ko Ko Mee

Simple lunch at Jia Xiang Kolo Mee (Fish):