Wednesday, November 25, 2009

FR3B and Astro Boy movie

Visit to FR3B:


Astro Boy movie at GV Plaza: